Skarvkolonierne på Filsø blev i 2020 for første gang optalt via luftfotos optaget fra en drone. Operationen er netop gentaget her i maj 2021.

Dronetællingen i 2020 viste 985 besatte skarvreder på øen Storeholm.
Resultatet var overraskende stort, da det afveg meget fra ornitologernes tællinger fra land. 
Forskellige ornitologer har i begyndelsen af maj 2020 indtastet følgende antal ynglende skarver på Storeholm: 286, 350 og 290. Dronetællingen viste som sagt 985 besatte reder d. 6. maj 2020.
En ny skarvkoloni i trætoppene Under Holmbanken blev ikke talt med drone i 2020. Her viste Filsøgruppens tælling mindst 236 besatte reder i 2020.

Den 10. maj i år, 2021, blev de to skarvkolonier: Storeholm og Under Holmbanken optalt med drone af Thomas Eske Holm fra Aarhus Universitet.
Planen er at følge, hvordan den voksende bestand af havørne påvirker skarvkolonierne.
Dronen var på forhånd programmeret til at registrere øen ved bestemte punkter, så den fotograferede hele øen. Se foto.

Da jeg fik vist billeder fra dronen, dukkede der langt flere reder op end først antaget. Skarvene ligger på reder i forskellige højder og terrænet er let kuperet. Samtidig viser det sig, at der er en del små søer på øen.

Rederne skal efterfølgende tælles ved hjælp af de fotos, der blev taget. og det bliver formentlig noget af en tålmodighedsopgave at tælle de ca. 1000 reder.
Der skal skelnes mellem rastende og rugende skarver på rede. I nogle af rederne er skarverne i færd med at fodre unger.
Skarvene og de øvrige fugle (der er også ynglende måger og terner på Storeholm) er upåvirket af dronen. De bliver liggende på rederne og flyver ikke op, når dronen flyver over kolonien. Til forskel fra, når en af Havørnene muser over øen. Der bliver de rugende Skarver liggende på rederne for at beskytte æg eller unger, mens de rastende Skarver og måger flyver op i nervøse sværme. Naturligvis med god grund.

Vi afventer resultatet af optællingen fra Århus Universitet.

/Karin Gustausen 15-05-2021