Nationalpark Vadehavet udsender en gang om året et flot udstyret magasin, der i høj grad er af interesse for fugleinteresserede. I det netop udgivne magasin er der bl. a. en spændende artikel om fuglenes østatlantiske trækvej, hvor Vadehavet indgår som et helt centralt rasteområde for millioner af fugle på vejen mellem arktis og Vestafrika.

Nationalpark Magasinet har gennem årene bragt en række gode artikler om fuglelivet i Vadehavet, naturligt nok med vægt på de projekter, man fra Nationalparkens side har gennemført for at forbedre levevilkårene for fuglene.   

I det seneste nummer er der således en artikel om sortterneprojektet i Tøndermarsken, hvor man ophjælper bestanden af den stærkt truede terne, der har mere end halvdelen af sin danske bestand i Tøndermarsken. Man lægger kunstige flåder ud i fem forskellige søer, hvor rederne er beskyttet mod rovdyr. Projektet er en stor succes og sikrer, at der de seneste år er kommet mere end 40 Sortterneunger på vingerne.   


Sortterne i vinterdragt. Foto:  Aage Matthiesen

I tidligere numre af magasinet har der været artikler om bl. a. naturforbedringsprojekter i Margrethekog og på Mandø.

Nationalpark Magasinet beskæftiger sig langt fra kun med fugle, også andre naturfænomener som planter, dyrelivet generelt og geologi og landskab får plads.

Menneskenes spor i området fylder også meget. Der er artikler om f. eks. digerne, byggeskikken og sejladsen.
I det nyeste nummer er der en artikel om marskens pumpestationer. Her får man instruktiv besked om, hvordan pumpestationen Lægan fungerer. Det kan nok have interesse, eftersom DOF Sydvestjylland ofte besøger denne på ture til Nørresø ved Tønder.

Magasinet udleveres bl. a. på bibliotekerne i Vadehavskommunerne, men samtlige årgange er også tilgængelige online. Se her.

Unge af Spættet Sæl. Foto: Ove Lyhne Rasmussen

Artiklerne i Nationalparkmagasinet kan af pladshensyn ikke gå dybt ind i emnerne. Det gør man til gengæld i andre af Nationalparkens publikationer.

Temahæfter udgives årligt og består af indlæg fra årets temamøde. Jeg vil specielt fremhæve hæfte 7, Prædation – rovdyr og ynglefugle i Vadehavet og hæfte 6, Diger i fortid, nutid og fremtid. Her får man god besked om de diger, vi hele tiden færdes ved og på.

Faglige rapporter udgives uregelmæssigt. De er meget grundige og videnskabelige. Jeg vil især fremhæve to: Strandtudsen og Sortternen

Du har adgang til samtlige publikationer fra Nationalpark Vadehavet her.

/Søren Peder Nielsen 19-07-2021


Tøndermarsken, Margrethekog. Foto: Søren Peder Nielsen