Resultaterne af Atlas III-undersøgelsen, der kortlægger de danske ynglefugles udbredelse, er nu tilgængelige i et monumentalt bogværk.

Atlas III-undersøgelsen  gennemførtes af i alt 1.468 frivillige i årene 2014-2017. De indtastede de ynglende arter i de 2.255 kvadrater, Danmark var opdelt i, i en database. Desuden gik de i alt 4.859 såkaldte timetælleture, hvor de registrerede arter opgjordes efter standardiserede metoder. Disse data danner grundlag for beregninger af bestandstætheden resulterende i tæthedskort for de enkelte arter. Endelig blev 18 udvalgte, sjældnere arter undersøgt nærmere, så bestandsstørrelsen kunne fastslås.
Undersøgelsen blev planlagt, ledet, koordineret og bearbejdet af DOF, mens Aage V. Jensens Fonde leverede det to-cifrede millionbeløb, der gjorde projektet muligt.

Resultaterne af projektet er nu tilgængelige dels i form af en hjemmeside, dels mere bearbejdet og kommenteret i form af nærværende bog.
Det er en ordentlig moppedreng, man får i hånden, 840 sider i stort format. Den vejer 5,3 kg., så der er noget at bakse med i lænestolen. Den burde være splittet op i to – tre bind, men det ville naturligvis have fordyret værket.


Typisk foto fra bogen af fuglene i deres naturlige omgivelser. Foto: Per Alnor Kjær

Bogen indledes med en række overordnede kapitler, der analyserer generelle udbredelsesmønstre. Her kan man bl.a. læse, at artsrigdommen er betydeligt højere øst for israndslinjen end her i det vestjyske, at åbentlandsarterne er i tilbagegang, og at det samme gælder Afrikatrækkerne. Det er resultater, der også fremgår af de årlige punkttællinger. De store naturgenopretningsprojekter som bl. a. Filsø og Skjernådalen afspejler sig også i Atlas III.

Der er behandlet 209 ynglende arter i Atlas III, hvilket er 11 mere, end i Atlas II (1993-96): Blandt de nye er Sølvhejre, Sangsvane, Kongeørn og Rovterne. Nogle arter er til gengæld forsvundne, bl. a. Blå Kærhøg, Urfugl og Høgesanger.
Tornsangeren er den art, der er fundet i flest kvadrater. Den har fortrængt Solsort og Bogfinke, der må nøjes med anden- og tredjepladserne.

 

Udbredelseskort for Sjagger. Den yngler ikke i SV-Jylland, men især i Nordsjælland.

Det helt centrale i bogen er artsgennemgangen med dens udbredelseskort og ændringskort i forhold til Atlas I og II og, som noget nyt i Atlas III, tæthedskort, der viser, hvor i landet de enkelte arter har deres tætteste bestande og omvendt.
Tæthedskortene er baseret på timetælleturene; det har kun været muligt at udarbejde dem for de nogenlunde almindelige arter. De er en stor gevinst for projektet, da der for mange af arterne er tale om ny viden.
For hver art er der en beskrivelse af udbredelsen og ændringer heri, af og til med bemærkninger om udviklingen i nabolandene. Der er en vurdering af, hvor effektiv dækningen har været i Atlas-undersøgelsen. Bestandens størrelse vurderes, hvor der er data hertil (18 arter blev som sagt særskilt undersøgt, og desuden inddrages data fra andre kilder). Endelig vurderes det, om bestanden er truet, og om beskyttelsesforanstaltninger er påkrævede. Til slut er der naturligvis litteraturhenvisninger til hver enkelt art.

Ændringskort, der viser Spætmejsens invasion af Vestjylland. Grønne kvadrater: fuglen ynglede i 2014-17 men ikke i 1971-74 

Når man sidder med bogen, falder man over snart det ene, snart det andet. Anmelderens opmærksomhed blev f. eks. fanget af tæthedskortet for Stæren, der viser, at denne har sine tætteste bestande i Sydvestjylland (mon ikke der er en sammenhæng med det udbredte kvægbrug på egnen?). Blåhalsens og den Sortstrubede Bynkefugls indvandring, hvor SV-Jylland spiller en vigtig rolle, fremgår også tydeligt, men desværre også, at Broget Fluesnapper er omtrent udryddet i SV-Jylland.

Bogen er flot illustreret. Der er enkelte akvareller af Jens Gregersen, men hovedsagen er fotos i stort format, der ledsager hver enkelt art (et foto pr. art). Danmark råder efterhånden over mange dygtige fuglefotografer, hvoraf adskillige har bidraget til bogen. Også et par af vore sydvestjyske fotografer er repræsenteret: Eva Foss Henriksen og DOF Sydvestjyllands formand, Karin Gustausen.
Udvalget af fotos er utraditionelt, man er ikke bundet af felthåndbøgernes krav til identifikation og kendetegn, og viser derfor fuglene i deres naturlige omgivelser, ofte så fuglene kun fylder en beskeden del af billedet. Det giver mange spændende billeder, et par gange dog så udpræget, at det næsten udarter til en find-fuglen-konkurrence. De mange fremragende fotos gør det til en nydelse at sidde og bladre i bogen.

Gråkrage. Her er man gået til ekstremerne, hvor fuglen er underordnet i forhold til omgivelserne. Foto: Kim Biledgaard.

Resultaterne af Atlas III undersøgelsen har, som de fleste nok er bekendt med, været tilgængelige på nettet i flere år. Det er derfor naturligt at sammenligne bogen med online-publiceringen.
De centrale data om de enkelte arters udbredelse er fuldt ud tilgængelige på nettet. Også udbredelseskort, ændringskort og tæthedskort er med i netudgaven, hvor man kan zoome ind og se flere detaljer, end i bogen.
I netudgaven kan man også gå ind på de enkelte kvadrater og se, hvilke arter der er registreret her,  se hver enkelt observation og en oversigt over observatører i kvadratet. Man kan naturligvis også få kvadratet vist som luftfoto.
Netudgaven har også en række detaljerede søge- og kombinationsmuligheder.
Som opslagsværk er netudgaven derfor bogen langt overlegen.

 

Tæthedskort for Løvsanger. Klitplantagerne i SV-Jylland er et kerneområde for arten.

Hvorfor så overhovedet købe bogen? Hvad kan man finde her, som ikke er med i netudgaven?
Først og fremmest er der tale om en flot bog, som det er en nydelse at sidde og bladre i. Når man gør det, falder man over snart det ene, snart det andet spændende, kort sagt, man inspireres på en måde, som nettet ikke kan byde på. Når man sidder med bogen, vil ens opmærksomhed uvilkårligt blive fanget af noget, man tilfældigvis støder på, og man bliver således klogere på noget nyt. Det er i modsætning til nettet, hvor man går målrettet efter specifikke oplysninger og finder dem og ikke andet.
Men der også indhold i bogen, som ikke er på nettet. Teksten til hver enkelt art, der sætter de tørre data i perspektiv, henvisningerne der er uomgængelige, hvis man vil forske mere detaljeret om en arts udbredelse, og endelig er der de indledende, interessante afsnit.

Et lille hjertesuk. Registret er placeret før bilagene, hvilket betyder, at man skal rode rundt bag i bogen for at finde det. Registre bør placeres som det sidste i enhver opslagsbog!

Bogen kan købes i Naturbutikken for 599 kr.

Alle illustrationer og kort stammer fra bogen.

/Søren Peder Nielsen 25-10-2020