DOF Ribe Amt blev dannet d. 20. januar 1973, og arkitekterne til de lokale vedtægter var Henrik Schøtt og Svend Rønnest. I forbindelse med kommunalreformen i 2007 skiftede lokalforeningen navn til DOF Sydvestjylland. Grænserne er stort set som det gamle Ribe Amt.

Blåvand Fuglestation er ikke organisatorisk knyttet til DOF Sydvestjylland, men har i alle årene spillet en afgørende rolle for ornitologien i området.

Jægerkuppet. 


I 1980 dukkede to jægere op på DOF´s kontor i København med en pose penge under armen. De meldte 212 jægere fra Ribe Amt ind i DOF. Da antallet af ornitologer i foreningen var langt mindre, var det ikke svært for jægerne at overtage foreningen. Kuppet skyldtes formentlig det nyligt oprettede vildtreservat i Vadehavet og bekymring for den kommende fredning af området. Man forestillede sig, ubegrundet, at DOF havde afgørende indflydelse på fredningerne og ønskede at blokere DOF`s forsøg på at få jagten i Vadehavsområdet begrænset. Jægerforbundet sad på formandsposten med Axel Schou Jensen som formand i 4 år.
Til repræsentantskabsmødet i DOF 15.-16. november 1980 deltog Axel Schou som formand i DOF`s lokalforening i Ribe Amt. Han fortalte, at han var blevet modtaget forbavsende venligt i DOF. At debatten foregik på et overraskende sagligt niveau og der var ingen usaglige eller hadske angreb på jægerne. 

Axel Schou, der var formand for DOF Ribe Amt under jægernes regimente 1980 - 1984

Jægerne indså hurtigt, at mulighederne for indflydelse var begrænset og gik over til simple drillerier over for hovedforeningen. De forsøgte at sætte DOF i et dårligt lys, og til repræsentantskabsmøderne stillede de dagsordenspunkter, der ikke havde meget med DOF`s virke at gøre.
DOF`s hovedbestyrelse reagerede dog ikke så primitivt, som jægerne havde regnet, med og tog drillerierne med ophøjet ro.
Jægerbestyrelsen forhindrede lokalafdelingens arbejde med fredningsplaner og naturbeskyttelse og DOF`s medlemmer i at komme på ture og andre arrangementer. Repræsentantskabet henstillede derfor i 1982 til bestyrelsen, at den skulle efterleve lokalafdelingens formålsparagraf dvs. afholde møder og ture. Dette blev overhørt af jægerne, og de blev frataget afdelingens tilskud.

1982 var de lokale ornitologer blevet træt af inaktiviteten, og der blev oprettet en alternativ forening for fugleinteresserede i Ribe amt: OFRA, Ornitologisk forening for Ribe Amt under ledelse af Jens Ole Byskov. Her blev der afholdt møder og fugleture. Ifølge vedtægterne var det en betingelse, at man i forvejen var medlem af DOF, og at man ikke var jæger.

Da generalforsamlingen skulle afholdes 29.02 1984 i DOF Ribe Amt mødte ca. 40 ornitologer op for at deltage i den jægerstyrede ornitologiske forening.
Kassereren aflagde beretning:
Beholdning 3.934 kr (tilskud fra DOF)
534 kr. Fortæring til bestyrelsesmøder:
500 kr. sendt til Danmarks Jagtforenings Kampagne Fond.
861 kr. til porto.
1.976 kr. brugt til udsætning af Agerhøns.
Stemningen ved generalforsamlingen var en blanding af forargelse og morskab. Provokationerne blev taget med ro af ornitologerne. En af jægerne konstaterede bagefter, “Det var aldrig gået i en jagtforening, der havde vi fået tæsk.”

Senere i 1984 havde de fleste af de 212 jægermedlemmer forladt foreningen. I bestyrelsen var der 3 betalende tilbage. DOF`s næstformand, Christian Hjorth overbeviste dem om, at de ville blive fuldstændig til grin, når de blev stemt ud ved urafstemningen i amtet, og jægerne trak sig. Måske også fordi, de havde indset, at regnskabet for 1983 ikke blev godkendt af generalforsamlingen, og at DOF kunne kræve jægerne til regnskab for beløbet til Agerhønseudsætninger, fortæring mv. DOF Ribe Amt ønskede dog ikke at benytte retten til at kræve de misbrugte penge tilbage.

Christian Hjorth, daværende næstformand, senere formand for DOF, spillede en aktiv rolle i afviklingen af jægerregimentet.

I 1984 var normaltilstanden genoprettet med Jens Ole Byskov som formand, og i tidsskriftet “Fugle” annoncerede DOF Ribe Amt ture til Fanø, Fourfeldt sø, Ribereservatet, Alslev å og Skagen (”turen vil blive gennemført i privatbiler. Er der ikke biler nok, vil vi tage toget og medbringe cykler”).

I 1989 meddelte formanden for DOF, Chr. Hjorth, at Jagt organisationernes Fællesudvalg havde skrinlagt tidligere tiders uoverensstemmelser og nu ville til at arbejde aktivt sammen om at forsvare naturens og jagtens interesser.

I 2020 har vi heldigvis et godt samarbejde med jægerne, som bl. a. gør et stort arbejde for bekæmpelse af det tiltagende store antal mårhunde i Jylland.

Nogle årstal:

1906 Dansk Ornitologisk forening oprettet. 15.oktober stiftende generalforsamling.
1955 første studie lejr i Blåvand.
1956 Feltornitologisk udvalg i Jylland oprettet.
1961 SU oprettet.
1967 Feltornitologisk udvalg for Sønderjylland er dannet i efteråret
1976 Atlasprojekt I

Tidligere:

Feltornitologisk udvalg for Sønderjylland blev dannet i efteråret 1967. Udvalget bestod af:
Fritidspædagog Per Ketil-Hansen, Sønderborg (formand)
Skolelærer Egon Iversen, Ulkebøl (kasserer og næstformand)
Skolelærer Ole Hansen, Esbjerg (sekretær)
Jagtkonsulent Søren Essendrop, Løjt Kirkeby
Seminarielærer Niels Thomsen, Tønder
Farvehandler H. E. Harboe, Sønderborg
Skolelærer Jørgen Jørgensen, Slesvig
Cand. mag. N. O. Preuss, København (bestyrelsens repræsentant)

Karin Gustausen 16-04-2020