Natur, der ikke plejes, bliver før eller siden til skov. For at bevare heder, enge og andre lysåbne arealer skal naturen plejes. Denne pleje foretages af flere forskellige offentlige myndigheder og af private, så det kan være vanskeligt at skabe sig et overblik.
Vi vil her forsøge at skabe et overblik over initiativerne i Sydvestjylland.

Naturstyrelsens Natura 2000 plejeplaner.

Naturstyrelsen har for nylig offentliggjort planer for plejeindsatsen i årene 2016 - 2021 på de store arealer, styrelsen har ansvaret for over hele landet, de såkaldte Natura 2000 områder.
I Sydvestjylland omfatter planerne store dele af Vadehavsområdet samt klitter og klitheder fra Blåvand til Nymindegab. Inde i landet er der kun to lokaliteter, nemlig området omkring Grene Sande/Store Råbjerg samt Randbøl Hede/Frederikshåb Plantage, begge lokaliteter i Billund kommune.
Planerne omfatter mange forskellige aktiviteter.
De fleste går ud på at sikre heder, enge og andre lysåbne naturtyper mod tilgroning. Det sker ved hjælp af rydning af opvækst, afbrænding, slåning, græsning og afskrælning.
Der er dog også en række andre midler, der tages i anvendelse: tilkastning af grøfter for at skabe naturlig hydrologi (mere fugtige områder), bekæmpelse af invasive arter (i Sydvestjylland især hybenrose og glansbladet hæg), bekæmpelse af prædatorer som ræv og mink og enkelte steder afspærring for at undgå forstyrrelser fra mennesker og hunde.
Plejeplanerne sigter bredt på at forbedre naturindholdet: planter, svampe, sommerfugle og andre insekter, krybdyr etc., men fuglene nyder selvfølgelig også godt af dem.
Du kan se planerne for de enkelte områder ved at klikke her.
Klik på "Jylland - Syd" for Sydvestjylland.


Varde Ådal.

Naturstyrelsens driftsplaner.

Natura 2000 planerne fortæller imidlertid ikke hele historien om naturplejeindsatsen.
Naturstyrelsen udarbejder også driftsplaner, der er mere detaljerede og omfatter mange flere lokaliteter. Her finder man også planer for en lang række lokaliteter inde i landet. Sydvestjylland administreres af tre af Naturstyrelsens distrikter: Blåvandshuk, Vadehavet og Trekantsområdet.
Driftsplaner for de tre distrikter finder du ved at klikke her:
     Blåvandshuk.
     Vadehavet.
     Trekantsområdet.

Forsvarets naturpleje

De store naturområder i det militære øvelsesområde ved Oksbøl er ikke omfattet af planerne. Her er det forsvaret, der er ansvarlig for naturplejen.
Forsvarets plejeplaner kan du se ved at klikke her.
Kortbilag ser du ved at klikke er.

Afgræsning på Sjelborg Hede

Kommunernes naturpleje

De Natura 2000 områder, der ikke sorterer under staten, er kommunernes ansvar.
Kommunerne udfører i varierende omfang naturpleje på disse arealer. Der er en del overlapning mellem kommunernes planer og Naturstyrelsens.
Du kan se de enkelte kommuners planer ved at klikke på kommunen nedenfor.
     Billund
     Esbjerg
     Fanø
     Varde
     Vejen

Privat naturpleje

Også i privat regi udføres der naturpleje, som regel uden offentligt tilgængelige planer, men derfor ikke nødvendigvis mindre effektivt.
På Filsø udfører ejeren, Aage V. Jensens Naturfond, omfattende naturplejearbejder.
Danmarks Naturfredningsforening har iværksat pleje af bl.a. Vrøgum Kær (Varde Kommune) og Sjelborg Hede (Esbjerg Kommune). 

Mange jægere arbejder med vildtpleje med det formål at øge vildtbestanden. Det er en smagssag, om man vil kalde det naturpleje, men plantning af vildtremiser på landbrugsarealer er entydigt positivt. Udover gode vilkår for vildtet giver det også muligheder for fugleliv, insekter m.v.
Til gengæld er jægernes andeopdræt og -fodring skyld i at mange små moser og vandhuller ødelægges eller forringes stærkt for alt andet end ænderne.

Tekst og foto: Søren Peder Nielsen