Ynglefuglene på holmene i Filsø bliver hvert år optalt ved hjælp af droner, der flyver henover i lav højde og optager fotos, som efterfølgende er udgangspunkt for en optælling af fuglenes reder. Rapporten for 2020 er netop offentliggjort.

Det er Aarhus Universitet, nærmere bestemt DCE, der står for projektet, der foruden Filsø også omfatter Gyldensteen Strand på Fyn og Birkesø i Lille Vildmose, alle lokaliteter ejet af Aage V. Jensens Fonde, der da også betaler projektet.

Fuglene på Filsø bliver systematisk optalt året rundt af den såkaldte Filsøgruppe af frivillige og er blevet det siden søens genetablering. Disse tællinger er udgangsmaterialet for årsrapporterne, der udgives af Filsøgruppen - oftest med stor forsinkelse.


Hættemåge - unge på et par måneder. Foto: Aage Matthiesen

Dronetællingerne af yngleøerne har imidlertid vist, at optællingerne fra land langt fra giver et korrekt billede af bestandene. Dronetællingerne afslører, at der yngler langt flere fugle, end tællingerne fra land antyder.
Hovedresultatet af årets tælling ses herunder:

Tabel 2 (Filsø). Det totale antal ynglefugle (individer og/eller par) på øerne i Filsø.

Art Individer Par / reder
Hættemåge 12.980 9.086
Sølvmåge   1.515 1.061
Sildemåge   266 186
Skarv    985
Knopsvane    21
Toppet lappedykker    12
Grågås    4
Gråand    3
Troldand    1

Det springer i øjnene, at mere end 9.000 par Hættemåger yngler på Filsø.
Kolonien her og den i Sneum Digesø er de største i Danmark.

Optællingerne fanger langt fra alle ynglende vandfugle på Filsø. Nogle fugle (f. eks. rugende gråænder) vil ofte være usynlige på luftfotos, og ænder, gæs og vadefugle yngler også rundt langs søbredderne, der ikke overflyves af dronerne.
Til gengæld kan man regne med, at stort set alle måger og skarver er talt med.

Toppet Lappedykker. Foto: Søren Vinding

Selve rapporten kan ses her.

 /Søren Peder Nielsen 04-10-2020

Sølvmåge. Foto: Aage Matthiesen