Oktober måneds fugl er Hjejlen.

Nogle savner måske den  sorte underside på forsidefuglen. Det skyldes, at den hører yngledragten til, og her i efteråret har langt de fleste fugle skiftet til vinterdragt som på fotoet.

Hjejlen var tidligere en vidt udbredt ynglefugl på de jyske heder, men nu er den så tæt som muligt på udryddelse, idet vi formentlig kun har et enkelt ynglepar tilbage.

Til gengæld har vi – specielt i Vestjylland - masser af Hjejler som trækgæster. På efterårstrækket raster de i månedsvis her i landet, i milde vintre bliver de her - i alt fald i marsken. De fugle, vi ser, yngler på fjeldheder og tundraer i Skandinavien og Rusland.


Hjejler i vinterdragt. Foto: Aage Matthiesen

Hjejlen er som Viben oprindelig en steppefugl og ses derfor ikke kun ved kysterne som de fleste vadefugle, den optræder også i større og mindre flokke på indlandets marker.
Her i oktober ses den overalt i det sydvestjyske, men vil man se de helt store flokke på tusinder af fugle skal man til Vadehavet. Her fouragerer de på vaderne ved ebbe og samles på rastepladser ved højvande. Med en god kikkert kan man fra digerne studere de store flokke. Vil man tættere på, må man køre rundt i  marsken, til man finder en flok. De går ofte sammen med Viber og Stære og er meget lidt sky, hvis man sidder i en bil.

Hjejlens videnskabelige navn er Pluvialis apricaria, hvor første led hentyder til regn (pluvia = regn) og sidste led betyder solbeskinnet. Hvorfor den hedder Pluvialis vides ikke, men apricaria hentyder til den gyldenbrune ryg.

Læs mere om Hjejlen her.

/ Søren Peder Nielsen.


Hjejle i yngledragt. Foto: Eva Foss