April måneds fugl er Rødben.

 

Rødben er en af de få vadefuglearter, der heldigvis stadig er temmelig almindelig på egnede lokaliteter. Men den er som alle andre almindelige vadefugle (Vibe, Dobbeltbekkasin, Strandskade og Stor Præstekrave) gået voldsomt tilbage gennem mange år.

Vadefuglene er desværre generelt en trist affære i den danske natur. Mens vi kan glæde os over fremgang (og i flere tilfælde genindvandring eller bestandseksplosion) for fugle som Havørn, Rød Glente, Trane, Skestork m. fl. har det åbne lands fugle, der ruger på strandenge, ferske enge og dyrkede marker været udsat for en katastrofal tilbagegang. Det gælder foruden de nævnte for bl.a. Agerhøne og Hvid Stork - og altså også Rødbenet.
Heldigvis kan vi stadig opleve den smukke vadefugl på vore strandenge. Vadehavsområdet er et kerneområde for arten, den yngler især på forlandet, mens den opdyrkede marsk ikke byder på ret mange egnede ynglepladser.
Tidligere kunne man også finde den på enge inde i landet, men det er desværre en saga blot.


Foto: Sven-Erik Juhl

Rødben ser vi året rundt. Flest ser vi i træktiderne (der om efteråret begynder i juli!), men nogle overvintrer (især den lidt større og mørkere islandske underart), og i yngletiden ser vi foruden de danske ynglefugle, mange ikke-ynglende fugle, der egentlig hører hjemme længere mod nord, men vælger at oversomre i det føderige Vadehav.

Rødbenet er ret let at kende. Stående på jorden eller i lavt vand kan den forveksles med Sortkliren, men når den letter afsløres den af de store, hvide vingefelter. Stemmen minder om Hvidkliren (som også er talrig i træktiderne). Det er en god ide lige at lære sig forskellen på de to.


Rødben. Her ungfugle med gullige ben, som de ses i efteråret. Foto: Aage Matthiesen

Rødbenet er en karakterfugl på strandengene. Dens adfærd og stemme gør, at man ikke er i tvivl om dens tilstedeværelse. Det er en fugl, der i den grad præger forårsindtrykket på strandengene. Dejligt at opleve!
I april ser og hører man Rødbenen i sit parringsspil, hvor den flyver rundt i en speciel parringsflugt akkompagneret af fløjt, der høres vidt omkring.
Mens den ruger er den mere diskret, men når først ungerne er klækket i slutningen af maj, gør den igen voldsomt opmærksom på sig selv, når den svirrer omkring og skælder ud på enhver, der nærmer sig.

Rødbenets videnskabelige navn er Tringa totanus. Tringa er hos den oldgræske filosof Aristoteles betegnelsen for en drosselstor vandfugl (hvilken art, vides ikke), mens totanus er italiensk for Rødben.

Læs mere om Rødbenet her.

Atlas-projektet viser den aktuelle udbredelse af Rødbenet og desværre også, hvordan den er gået tilbage de seneste ca. 30 år. Se det her.

 /Søren Peder Nielsen 2019-04-01