August måneds fugl er Klyden

Klyden er en af vore smukkeste og mest særprægede fugle. Med det flot svungne næb, de meget lange ben og den markante sort-hvide fjerdragt kan den ikke forveksles med nogen anden fugl.Vi har fine muligheder for at nyde synet af den her i Sydvestjylland, hvor vi ser den i hele Vadehavsområdet bortset fra i vinterhalvåret, som Klyden tilbringer ved Vesteuropas og Vestafrikas kyster.

Netop her i sensommeren kan man se rigtig mange Klyder i Vadehavet. Efter yngletiden samles Klyderne på bestemte pladser for at fælde. En af disse fældepladser er den nordligste del af Ho Bugt ved Varde Ås udløb, hvor det ikke er usædvanligt at se op mod 2.000 Klyder fra slutningen af juli, gennem hele august og ind i september.
Den største fældeplads er dog forlandet ved Ballum Sluse og Rømødæmningen, hvor der rask væk kan ses omkring 5.000 Klyder i én flok i samme periode. Det er fugle fra hele Danmark og fra Sverige, der samles på disse pladser.


Foto: Søren Vinding

Klyden yngler også i hele Vadehavet, dog slet ikke i samme antal som sensommerens rastende fugle. Flest yngler i Margrethekog lige nord for grænsen, der i 2019 husede 195 ynglepar. Mandø er næststørst med 48 par, men i øvrigt yngler Klyden spredt over hele den danske del af Vadehavet, i alt ynglede 360 par her i 2019.

Klyden har også ynglet på Filsø, idet det meste af bestanden fra Ringkøbing Fjord i 2013 (det første forår med vand i søen) flyttede til Filsø. Ca. 100 par rummede Filsø den sommer. I 2014 var bestanden dog halveret, og de næste tre år ynglede ca. 20 par i søen, inden de helt forsvandt igen. Fuglene udnyttede tydeligvis, at der er masser af føde i nyetablerede søer, indtil mere naturlige tilstande efterhånden indtræffer.

Klydens videnskabelige navn er Recurvirostra avosetta, hvor det første betyder opadbøjet næb, mens det sidste er en italiensk betegnelse for Klyden.

Læs mere om Klyden her.
 

Se Klydens yngleudbredelse i Danmark her.

Tekst: Søren Peder Nielsen 

Foto: Aage Matthiesen hvor intet andet er anført