Bramgåsejagten på Mandø truer vadefuglene

Ny rapport fra DCE indikerer, at den såkaldte regulering af Bramgæs på Mandø har halveret ynglebestanden af en række vadefugle, herunder Stor Kobbersneppe.

DCE (det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser, DMU) har på opdrag fra Naturstyrelsen offentliggjort en rapport, der undersøger effekten af forsøgene på ved hjælp af beskydning at bortskræmme de store Bramgåseflokke på Mandø og ved Sneum Digesø.
Beskydningen finder bl.a. sted i vadefuglenes yngletid og betyder omfattende forstyrrelse af vadefuglene, når jægere og hunde bevæger sig rundt i fuglenes yngleterritorier.
Rapporten tyder på, at ynglebestanden af Stor Kobbersneppe, Strandskade og Vibe er halveret pga. af aktiviteterne.

Bramgåsen yngler i polarområderne, men opholder sig i Vesteuropa størstedelen af året. Bestanden er eksploderet i de seneste årtier og store flokke finder føden i form af græs og vintersæd på landmændenes marker.
Mange landmænd ser derfor fuglene som et problem, og da forsøg på at skræmme fuglene væk fra markerne med fugleskræmsler og larmende gaskanoner ikke har virket, har man fået tilladelse til beskydning af de ellers fredede gæs med henblik på at skræmme dem væk.

Beskydningen har været intensiv på Mandø, hvor den har haft karakter af større jagter med adskillige jægere og hunde, kørsel med ATV'er etc.
Det foregår desværre på marker og enge der er vigtige ynglepladser for vadefugle, ikke mindst for Stor Kobbersneppe, der er rødlistet som truet i Danmark. Mandø rummer en stor andel (op til 20 %) af den samlede danske bestand på ca. 500 ynglepar.
Det er derfor alarmerende, at rapporten konkluderer:

"Med andre ord, i foråret 2015 og 2016, der var nedbørsrige, var der forventet et stort antal vadefugle, i størrelsesorden 800 fugle sammenlagt, men det observerede antal lå kun på det halve." [Der er i sammenhængen tale om de tre arter: Stor Kobbersneppe, Vibe og Strandskade].
Se rapporten side 12 forneden.

 
Stor Kobbersneppe - skræmmes væk af jægere og hunde. Foto: Aage Matthiesen.

Det ser dog ikke ud til, at landmændene har haft megen gavn af skyderiet. Rapporten konkluderer:

"Regulering og bortskræmning af bramgæs på Mandø har ikke haft en markant effekt på det overordnede antal af gæs. I de ydre koge har regulering og bortskræmning ikke været effektiv i forhold til at begrænse gæssenes udnyttelse af fennerne, hvorimod gæssenes brug af fenner nær bebyggelse og veje ser ud til at være reduceret."
Se rapporten side 20

Markskaderne er med andre ord ikke reduceret væsentligt, men beskydningen har tilsyneladende (og ikke overraskende) haft den sideeffekt, at gæssene er blevet mere sky til gene for turister, fuglekiggere og andre.

Rapporten undersøger også forholdene ved Sneum Digesø. Her har man ikke kunnet påvise nogen effekt på antallet af ynglefugle.

Rapporten beskæftiger sig ikke med det betimelige i at gennemføre den form for omfattende og gentagne forstyrrelser af ynglefuglene i områder, der er udpeget til Unesco Verdensarv, Nationalpark og Natura 2000 område, og hvor man umiddelbart kunne tro, at beskyttelse af naturen var højt prioriteret.

Se rapporten - en såkaldt "Teknisk rapport fra DCE" - i sin helhed: klik her.

/Søren Peder Nielsen