Mandøs natur står foran et gevaldigt løft.
Naturfond afsætter 25 mio. til at forbedre forholdene for fuglene på Mandø.

Mandø er (sammen med Langli) langt den vigtigste ynglelokalitet for især vadefugle i den danske del af Vadehavet. Forholdene er imidlertid langt fra optimale for fuglene, og i de senere år er flere arter forsvundet, mens andre er gået stærkt tilbage.
Det vil man nu forsøge at gøre noget ved, idet Den danske Naturfond, Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet har bevilget et beløb på foreløbig 25 mio. kr. til jordopkøb med henblik på naturgenopretning.

For sydvestjyske ornitologer er der tale om den bedste nyhed siden genetableringen af Filsø, og samtidig er det et decideret gennembrud i arbejdet med at forbedre naturindholdet i Nationalpark Vadehavet. Der er al mulig grund til at lade champagnepropperne springe!

Klyder. Foto: Søren Vinding

Projektet går ud på gennem jordopkøb og jordfordeling med landmændene på Mandø (og i mindre omfang på fastlandet) at samle størstedelen af landbrugsjorden på Mandø og hæve vandstanden på arealerne, så de bliver mere attraktive for engfuglene. Der skal fortsat være græsning på arealerne, men græsningstrykket skal formindskes til gavn for ynglefuglene.
Samtidig skal forstyrrelser især i form af bortskræmning og beskydning af Bramgæs ophøre eller begrænses.

Øens fire landmænd er vigtige partnere i projektet, der er baseret på frivillighed og dermed afhængig af landmændenes accept. Uden landmændene ingen græsning, og dermed vil engene formentlig gro til i pilekrat o.l.
Landbrugsdriften vil blive mere ekstensiv end i dag, og fremover bliver en af "afgrøderne" vadefugle.
"Landbrugsavisen" har talt med et par af de involverede landmænd, klik her for at se interviewet.

Det bliver spændende at følge projektet i årene fremover, øen har potentiale til at blive en toplokalitet også i international sammenhæng.

Læs pressemeddelelsen - klik her.

Aarhus Universitet har som oplæg for projektet uadarbejdet en kortfattet redegørelse, der beskriver fuglelivets status nu, og som foreslår foranstaltninger, der kan forbedre forholdene. Her får man mere detaljeret besked om, hvad fremtiden kan bringe. Se rapporten - klik her.

/Søren Peder Nielsen 02-11-2016


Stor Kobbersneppe. Foto: Aage Matthiesen