Strandskade 1920

DOF Sydvestjylland

DOF Sydvestjylland omfatter det tidligere Ribe Amt samt den del af Sønderjylland, der ved kommunalreformen 2007 kom til Vejen Kommune (Rødding, Skodborg, Jels). Administrativt er det kommunerne Billund, Vejen, Varde, Esbjerg og Fanø.

Med sine ca. 400 DOF-medlemmer er det landets næstmindste lokalafdeling, kun Bornholm er mindre.

Hvad afdelingen mangler i befolkningstal og DOF-medlemmer har den til gengæld i fugle og natur. Få områder i Danmark kan prale af så store naturværdier.

Stort set hele området var isfrit under den seneste istid og savner derfor dramatiske bakke- og dalstrøg som i Østdanmark. Indlandet består af bakkeøer, der er udjævnede og udvaskede morænelandskaber fra næstsidste istid og af flade smeltevandssletter fra seneste istid. Hist og her finder man indlandsklitter.

Yderst mod vest er der marine marsk- og klitaflejringer, der er dannet efter istiden og stadig er under dannelse.

Området indeholder kilometervis af sandstrande ved Nordsøen med store bagvedliggende områder af klitter, klitheder og nåletræsplantager. Mod syd afløses sandstrandene af Vadehavet, hvor den nordlige halvdel af det danske område med øerne Fanø og Mandø hører til lokalafdelingen. Bag digerne ligger marsken, hvor størstedelen er dyrkede marker men isprængt mindre marskenge.

Det indre af området er først og fremmest agerland med udstrakte nåletræsplantager. Desuden rummer indlandet enge langs dele af vandløbene, moser og kær, enkelte hedestrækninger og hist og her egekrat.
Nogle få løvskove med stor naturværdi og rigt fugleliv findes også, bl.a. Nørholm Skov og Estrup Skov.

Området er fattigt på naturlige søer, men en opstemning af Varde Å har skabt den anselige Karlsgårde Sø, og i 2012 blev den store, lavvandede Filsø genskabt.