Vadehavet er Vesteuropas suverænt vigtigste område for rastende svømme- og vadefugle, der her bygger fedtreserver op, inden de fortsætter trækket mod vinterkvartererne i Sydeuropa og Vestafrika.
I en nyudgiven rapport kan man se, hvordan bestandene har udviklet sig i de seneste 30 år.

Rapporten beskæftiger sig udelukkende med de rastende fugle, den siger ikke noget om ynglebestandene i Vadehavsområdet.
Rapporten er udgivet af det såkaldte trilaterale Vadehavssamarbejde mellem Danmark, Tyskland og Holland. Den er på engelsk med en nyttig ”ordbog” over artsnavne som bilag.


Strandskader. En art, det er gået voldsomt tilbage med. Foto: Kis Boel Guldmann

Der indledes med en oversigt over samtlige behandlede 33 arter, hvor man i et opslag kan sammenligne og se, hvilke arter, der går frem og tilbage og hvor meget.
Rapportens vigtigste del er en gennemgang art for art. For hver art kan man se kurver over bestandsudviklingen dels i Vadehavet under et, dels i fire delområder (Danmark, Schleswig-Holstein, Hamburg/Niedersachsen og Holland). Der er også en kort beskrivelse af artens forekomst i Vadehavsområdet.
Resultaterne viser, at 7 af arternes bestande er steget over de 30 år, 13 af arterne er stabile og 13 arter går tilbage.


Sandløberen raster i stadigt større tal i Vadehavet. Foto: Søren Vinding

Det kommer næppe bag på nogen, at arter som Bramgås, Skarv og Skestork er gået voldsomt frem. Måske er det mindre kendt, at Spidsand, Skeand, Stor Præstekrave og Sandløber også er gået pænt frem (husk – det er rastende fugle, ikke ynglefugle).

De arter, der er gået mest tilbage er Brushane, Ederfugl og Strandskade, hvis bestande er mere end halveret på de 30 år.


Ederfuglen er gået kraftigt tilbage. Her en hun. Foto: Søren Vinding

Man har i rapporten sammenlignet bestandstallene med forskellige faktorer, der kunne tænkes at influere på bestandsstørrelsen som f. eks. vinterkvarter, fødesøgningsbiotop og føde. Her ser man tydeligt, at de arter, der primært lever af muslinger, er gået mest tilbage. Det drejer sig først og fremmest om Ederfugl og Strandskade.

Rapporten er et nyttigt opslagsværk for enhver, der interesserer sig for Vadehavets fugle.

Du kan se hele rapporten her.

19-03-2019 Søren Peder Nielsen